logo

Rechten en plichten van de koper (deel 3)

Image
Ina Houwing 18/jan/2017

Rechten en plichten van de koper (deel 3)

De huizenmarkt is weer aangetrokken. Veel mensen hebben net een nieuwe woning gekocht of staan op het punt een nieuwe woning te kopen. Daarom hebben we drie columns geschreven over zaken die te maken hebben met de rechten en plichten van de koper als hij een woning koopt.

Betalingsoverzicht
Op het betalingsoverzicht staat de koopprijs, de verrekening van vaste lasten (onroerendezaak-belasting), een opgave van de overdrachtsbelasting en verdere kosten. De makelaarscourtage wordt, zoals meestal wordt afgesproken tussen de makelaar en zijn cliënt, ook op het betalingsoverzicht opgenomen. Aanslagen met betrekking tot de vaste lasten van het lopende jaar zijn of worden aan de verkoper opgelegd en moeten door hem worden voldaan.

De koper moet zijn aandeel in de vaste lasten van het lopende jaar aan de verkoper vergoeden. Dit zal op het betalingsoverzicht worden verrekend. Het betalingsoverzicht wordt vóór het ondertekenen van de akte van levering aan de verkoper en de koper verzonden. Sinds 1 januari 2008 geldt dat de notaris bij aan- en verkoop van een onroerende zaak of bij vestiging van een hypotheekrecht alleen aan de partijen bij de akte mag uitbetalen. Het is dus niet langer mogelijk dat gelden op verzoek van een verkoper of een koper worden overgemaakt naar een bankrekening die niet op zijn naam staat.

Geheimhouding ontwerp akte en betalingsoverzicht
Het is gebruikelijk dat de notaris aan de makelaar van de koper of de financiële tussenpersoon een ontwerp van de akte van levering en het betalingsoverzicht van de koper stuurt. Wij gaan ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Als u dit niet wenst, verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven.

Overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting wordt berekend over de koopprijs van de woning. Over de waarde van de roerende zaken hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Hiervoor geldt wel dat voor elke roerende zaak afzonderlijk de waarde op een specificatie moet worden aangegeven. Deze specificatie zal aan de akte van levering worden gehecht. De Belastingdienst controleert deze specificatie en kan, als de waarden niet reëel zijn, naheffen of een boete opleggen.

Tijdige betaling
Op het betalingsoverzicht kunt u precies zien wat door uw bank gefinancierd wordt en wat u zelf eventueel moet bijbetalen. De bank maakt het hypotheekgeld over op de kantoorrekening van de notaris. De koopprijs, de belasting en de kosten moeten vóór het ondertekenen van de akte van levering op een kantoorrekening van de notaris zijn bijgeschreven en zijn bank moet dit kunnen bevestigen. Als de koopprijs niet tijdig is bijgeschreven, kan de akte van levering niet worden ondertekend.

Ondertekening en inschrijving van de akte van levering
Eigendomsoverdracht van de woning komt tot stand door het ondertekenen van de akte van levering en inschrijving van een afschrift van deze akte bij het kadaster. De woning moet per de dag van ondertekening door koper worden verzekerd. De inschrijving van het afschrift van de akte vindt meestal plaats op de eerste werkdag na ondertekening van de akte. Voordat de notaris de koopprijs aan de verkoper doorbetaalt, controleert hij eerst of de eigendom van de overgedragen woning niet is belast met hypotheken of beslagen. Doorbetaling van de koopprijs of aflossing van de hypotheek vindt meestal plaats op de tweede werkdag na ondertekening van de akte van levering. Na ondertekening krijgt u een afschrift van de akte van levering nagezonden. De originele akte blijft op het notariskantoor in bewaring.