logo

Rechten en plichten van de koper (deel 1)

Image
Vincent Dros 16/jan/2017

Rechten en plichten van de koper (1)

De huizenmarkt is weer aangetrokken. Veel mensen hebben net een nieuwe woning gekocht of staan op het punt een nieuwe woning te kopen. Daarom hebben we drie columns geschreven over zaken die te maken hebben met de rechten en plichten van de koper als hij een woning koopt. Vandaag het eerste deel.

Bedenktijd koper
De dag nadat de koper de getekende koopovereenkomst heeft ontvangen, gaat de wettelijke bedenktijd van drie dagen in. Binnen deze termijn kan de koper de koopovereenkomst nog ontbinden. Heeft de koper de getekende koopovereenkomst op vrijdag ontvangen, dan moet de ontbindingsmededeling de verkoper (niet een ander) op uiterlijk dinsdag (24.00 uur) bereiken. Van de driedagentermijn mag alleen één dag een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag zijn.

Inschrijving van de koopovereenkomst
Op grond van de koopovereenkomst heeft de koper het recht op levering. De eigendom van de woning gaat pas over als de verkoper en de koper de akte van levering bij de notaris hebben ondertekend en de notaris een afschrift van deze akte heeft ingeschreven bij het kadaster. De verkoper overhandigt de sleutel van de woning aan de koper na het ondertekenen van de akte van levering. In de koopovereenkomst kan een keuze worden gemaakt om de koopovereenkomst in te schrijven bij het kadaster.

De inschrijving beschermt de koper gedurende zes maanden tegen risico’s zoals faillissement van de verkoper, het vestigen van een hypotheek of een beslag op de woning of dat de woning als gevolg van dubbele verkoop aan een ander wordt overgedragen. De bescherming geldt voor risico’s die zich voordoen in de periode na het inschrijven van de koopovereenkomst bij het kadaster en vóór de eigendomsoverdracht.

Ook de verkoper kan een voordeel hebben bij het inschrijven van de koopovereenkomst bij het kadaster. Als bijvoorbeeld na het ondertekenen van de koopovereenkomst door een schuldeiser van de verkoper beslag op de woning wordt gelegd en die schuldeiser gaat over tot openbare verkoop (veiling) van de woning aan een ander, zal de verkoper zijn leveringsverplichting aan de koper niet kunnen nakomen en aan de koper de contractuele boete verschuldigd zijn. Zou vóór beslaglegging de koopovereenkomst zijn ingeschreven, dan kan deze beslaglegging de levering van de woning aan de koper niet blokkeren, zodat de verkoper zijn verplichting tot levering van de woning aan de koper wél kan nakomen en niet door de koper aansprakelijk wordt gesteld. Als u in de koopovereenkomst niet heeft gekozen voor inschrijving van de koopovereenkomst, kunt u hier later nog voor kiezen. U kunt hierover contact met ons opnemen. Er zijn wel kosten verbonden aan het inschrijven van de koopovereenkomst.

Waarborgsom of bankgarantie
In de koopovereenkomst kan worden afgesproken dat de koper een waarborgsom op een kantoorrekening van de notaris overmaakt of een bankgarantie afgeeft. Deze waarborgsom of bankgarantie geeft de verkoper meer zekerheid dat de koper zijn verplichtingen zal nakomen. De verkoper kan aanspraak maken op deze waarborgsom of bankgarantie als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Eigen geld Als u naast geleend geld ook eigen geld gebruikt om de koopprijs te betalen, is het volgende van belang. Eigen geld dat u uit een schenking of een erfenis hebt gekregen, kan belast zijn met een uitsluitingsclausule. Het is daarom belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt. In de volgende column meer!